written by
Werner Van Hoof

IGEMO implementeert DSI-richtlijnen voor ruimtelijke ordening

Omgeving 1 min read

Als intercommunale wil IGEMO haar aangesloten besturen helpen de overstap te maken naar het DSI-platform, waarbij DSI staat voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie. De DSI-richtlijnen willen ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen digitaal vlot bereikbaar maken. Het Vlaams gewest, de provincie en gemeenten kunnen gegevens uploaden en die van andere partners gebruiken.

Status DSI gebruik in Vlaanderen - April 2018
Status DSI gebruik in Vlaanderen - April 2018

Ruimte voor digitalisering

Vandaag de dag wordt er heel wat geïnvesteerd in de digitale beschikbaarheid van van ruimtelijke verordende plannen en verordeningen. Reeds gedane investeringen, zoals geodatabanken en geoloketten, zijn alvast stappen in de goede richting, maar lang nog niet voldoende. Nochtans wordt de vlotte digitale beschikbaarheid in zowat elk beleidsdocument beklemtoond.

Begin 2012 werd, binnen het domein van de ruimtelijke ordening, een digitaliseringstraject op poten gezet. Dit project, het DSI-platform, beoogt het opstellen van een generiek platform voor de digitale uitwisseling van ruimtelijke verordenende plannen en ruimtelijke verordeningen. Het Vlaams gewest, de provincie en gemeenten kunnen gegevens uploaden en die van de andere partners gebruiken.

Verplicht vanaf 1 juni 2018

Het besluit van de Vlaamse Regering (17/02/2017) betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectenrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen stelt dat het gebruik van het digitale platform verplicht is vanaf 1 juni 2018.

Binnen haar werkingsveld stelt IGEMO vast dat het merendeel van de gemeenten nog geen verdere acties ondernam om actief gebruik te maken van het DSI-platform. Als intercommunale, met ruime expertise binnen ruimtelijke planning, wil IGEMO hulp en ondersteuning bieden waar nodig. Voor meer informatie of hulp bij het uploaden van nieuwe of bestaande planningsinstrumenten, kan je als bestuur bij IGEMO terecht via ruimtelijkeplanning@igemo.be

De handelingswijze van de DSI richtlijnen werd uitgeschreven in een handleiding richtlijnen voor de digitale stedenbouwkundige informatie (Versie 3.0) en een DSI-cookbook.

DSI