RUP Komet integreert voormalige industriële site in Stad Mechelen

Omgeving 1 min

Het RUP Komet, vernoemd naar de voormalige projectsite te Mechelen, werd definitief vastgesteld. De vroegere, industriële Comet-site wordt opnieuw geïntegreerd in het stedelijk weefsel. De site is ruim 3,6 ha groot en gelegen tussen de ring van Mechelen en het kanaal van Leuven naar de Dijle. Bebouwing aan de Koningin Astridlaan, Vekestraat, Auwegemvaart en Lemmensstraat omsluiten het gebied volledig.

Plangebied RUP Komet
Plangebied RUP Komet (bron: Bing.maps)

RUP Komet gericht op wonen

Het programma is hoofdzakelijk gericht op wonen, aangevuld met enkele buurtondersteunende functies en een bovenlokale invulling aan de zijde van de Vesten. Daarnaast wordt ook een parkzone ‘Buurttuin’ van ca. 5 000 m², volledig toegankelijk voor buurtbewoners, voorzien. De aanleg van dit park vormt een belangrijke schakel in de bestaande groenstructuur en kan gelinkt worden met o.a. het jaagpad en/of het Vrijbroekpark. De site, die decennia lang gesloten was voor de wijk, wordt hierdoor opnieuw doorwaadbaar. Onder andere zachte verkeersassen, die de Lemmensstraat verbinden met de Vaart en Koningin Astridlaan, worden aangelegd.

Met oog op het creatief invullen van stedelijke woonomgevingen in Mechelen worden verschillende zaken meegenomen in het RUP. Nog beschikbare plekken, binnengebieden, leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen (zoals de voormalige Comet-site) worden ingezet om een stedelijke kwaliteit te realiseren.

Masterplan

Het plangebied was niet gelegen binnen een BPA of een RUP. Hierdoor viel men voor de invulling van het gebied terug op het gewestplan. In het gewestplan was het voornaamste gedeelte van het plangebied bestemd als zone voor milieubelastende industrie en een kleine zone als woongebied en waterweg. Deze bestemming liet niet toe om dit binnengebied te ontwikkelen als gemengde woon-, kantoor- en dienstenzone.

Crepain Binst Architecture en Groep Omgeving stonden in voor de opmaak van het masterplan dat het voormalige industriële terrein opnieuw moest re-integreren in het stedelijk weefsel. De gemeenteraad heeft op 24 april 2018, kennis genomen van het advies van de GECORO en stelde het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Komet (voorheen Zorro) definitief vast; bestaande uit een toelichtingsnota (memorie van toelichting) met inbegrip van plan-MER en de beslissing van het Departement LNE (dienst MER d.d. 13/06/2017), de stedenbouwkundige voorschriften, het plan 01 bestaande toestand , het plan 02 juridische toestand en het plan 03 grafisch plan.

Grafisch plan RUP 'Komet'
Grafisch plan RUP 'Komet'

Op 11 juni 2018 werd kennis gegeven van de definitieve vaststelling van het RUP in het Belgisch Staatsblad.