Landschapspark in woonkern Putte dankzij RUP Grasheide

Omgeving 1 min

De woonkern 'Grasheide' in Putte is vooral gericht op kernversterking, maar wil het typisch landelijk karakter van het gebied vrijwaren. Het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Grasheide, dat aan deze ambities invulling geeft, werd dan ook definitief vastgesteld. Het plangebied van dit RUP betreft een segment van de dorpskern gelegen tussen de Meester van der Borghtstraat, Berkenlei, Verbindingsbeek en de Valkelaerebeek. Dit plangebied wordt in het gewestplan bestemd als woongebied, woongebied met landelijk karakter, agrarisch gebied en bosgebied.

Plangebied Grasheide in Putte
Plangebied Grasheide

Masterplan Grasheide

In het ruimtelijk structuurplan beschrijft het gemeentebestuur de ambitie om een speelbos aan te planten tussen de kern (Meester Van der Borghtstraat) en Schransbossen. IGEMO maakte hiervoor in 2012 een masterplan op. In dit plan wordt een visie geformuleerd voor de toekomstige inrichting van de kern, met als voornaamste doelstelling het vrijwaren van het typische landelijke karakter. Het herwaarderen van de dorpskern vormt een specifiek element in deze studie. Ook de uitbouw van aanwezige recreatie- en natuurelementen in de onmiddellijke omgeving van deze kern worden in het masterplan onder de aandacht gebracht. Dit masterplan werd de voedingsbodem van het uiteindelijke RUP.

De gemeente Putte besliste op de gemeenteraad van 21 december 2010 over te gaan tot de opmaak van een RUP voor de kern ‘Grasheide’. Het ruimtelijk beleid in de woonkern Grasheide, zoals verwerkt in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, is gericht op kernversterking. De nadruk ligt daarbij op inbreiding en het kwalitatief verbeteren van de bestaande toestand.

Masterplan Grasheide te Putte, opgemaakt door IGEMO in 2012
Masterplan Grasheide, 2012 (Bron: IGEMO)

De gemeenteraad van Putte stelde op 22 februari 2018 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Grasheide' definitief vast. Het RUP bestaat uit een toelichtingsnota, Een planMER-screening met goedkeuringsbesluit, Stedenbouwkundige voorschriften en bijhorende plannen; 01. plan bestaande toestand, 02 plan juridische toestand en 03 grafisch plan.

Op 30 mei 2018 werd kennis gegeven van de definitieve vaststelling van het RUP in het Belgisch Staatsblad.

Grafisch plan, RUP Grasheide
RUP