Ruimtelijk beleidsplan als nieuw instrument voor lokale besturen

Omgeving 1 min

Vlaanderen kampt met een overmaatse bebouwde footprint. De huidige ruimtelijke structuurplannen brengen echter geen soelaas. Het wijzigingsdecreet verandert daarom structuurplanning in het ruimtelijk beleidsplan. Hoe kijken we in de toekomst naar kwalitatief ruimtegebruik? Wat betekent dit voor jouw gemeente?

Nood aan nieuw planningsinstrument

Het Vlaamse grondgebruik is overmaats en verkwistend en de bebouwde oppervlakte neemt nog steeds toe. Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen tussen de vijf en zes hectare open ruimte, wat neerkomt op zo'n 10 à 12 voetbalvelden per dag. Naast een te grote bebouwde footprint, kampt Vlaanderen met een bijkomend probleem: versnippering. Dit geeft de dag van vandaag zware gevolgen: mobiliteitsproblemen, een hoge maatschappelijke kost, stijgende CO2-uitstoot, dalende biodiversiteit, tekort aan water...

Beleidsplannen zijn dynamischer en meer realisatiegericht dan structuurplannen.

Tot op heden wordt het ruimtelijk beleid vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen. Deze structuurplannen zijn echter rigide en laten weinig ruimte om in te spelen op wijzigende maatschappelijke noden. Het wijzigingsdecreet vervangt daarom het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning.

Ruimtebeslag & verhardingsgraad in Vlaanderen anno 2014
Ruimtebeslag & verhardingsgraad in Vlaanderen anno 2014

Hoe ziet het beleidsplan van jouw gemeente eruit?

Ruimtelijke beleidsplanning zal ervoor zorgen dat er kwalitatief met onze schaarse ruimte omgegaan wordt. Binnen de vernieuwde procedure wordt er veelvuldig ingezet op participatie. Een grondige mentaliteitswijziging is slechts mogelijk indien ze gedragen wordt door de bevolking. Op basis van participatie wordt ingezet op een aangename en duurzame leefomgeving voor iedereen. Maar hoe werkt dit dan in de praktijk?

Beleidsplanning biedt de gemeente vrijheid om eigen accenten te leggen en creatieve oplossingen te zoeken voor ruimtelijke vraagstukken

Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders. De strategische visie omvat het toekomstbeeld en lange-termijn strategische doelstellingen. Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Ze kunnen elk afzonderlijk worden herzien en zelfs opgeheven. Op die manier wordt het ruimtelijk beleid flexibel ingezet op een selectieve set van de belangrijkste beleidsonderwerpen. Concrete actieprogramma's zorgen dat beleidskaders omgetoverd worden naar realisatie.

beleidsplan ruimte

Meer info?

IGEMO wil haar lokale besturen ondersteunen met haar expertise binnen ruimtelijke beleidsplanning. Wens je meer info? Neem dan contact op met ruimtelijkeplanning@igemo.be.

www.ruimtevlaanderen.be

Beleidsplan Structuurplan