IGEMO ontzorgt gemeenten bij archeologische vooronderzoeken

Erfgoed Omgeving 1 min

Sinds enkele jaren is de rol van archeologie bij ontwikkelingsprojecten sterk toegenomen. Om hierbij kwaliteit en efficiëntiewinst te bekomen, sloot IGEMO een raamovereenkomst af met de archeologische studiebureaus BAAC Vlaanderen, GATE en Monument Vandekerckhove. IGEMO stelt deze overeenkomst als aankoopcentrale ook open voor de gemeentebesturen binnen haar werkingsgebied.

Proefsleufonderzoeken worden uitgevoerd om te kijken of er archeologische sporen aanwezig zijn op een site.
Proefsleufonderzoeken worden uitgevoerd om te kijken of er archeologische sporen aanwezig zijn op een site.

Bouwprojecten en archeologie

Gemeentebesturen zijn verplicht om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de aanvraag van een omgevingsvergunning te voegen. Het doel hiervan is zoveel mogelijk rekening te houden met archeologische waarden aangezien die een belangrijke bron van kennis over ons verleden vormen.

De IOED IGEMO streeft naar een betekenisvolle omgang met het archeologische erfgoed. De afgesloten raamovereenkomst kadert hierin als opstap om het archeologisch traject zo vroeg mogelijk in het bouwproces te integreren.

De ervaring leert immers dat hoe eerder archeologische waarden worden vastgesteld, hoe sneller win-winsituaties gecreëerd worden voor zowel de bouwheer als de erfgoedsector. Waar veel projecten voor voldongen feiten staan, laat deze proactieve aanpak ruimte om nog andere maatregelen af te toetsen. Zo kan een aanpassing van het projectontwerp een opgraving vermijden en kostenbesparend werken voor de bouwheer. In het andere geval zorgt deze aanpak ervoor dat de nood aan een opgraving sneller duidelijk is, net als de kosten en duur ervan, wat vertraging en onvoorziene kosten vermijdt.

Proefsleufonderzoeken worden uitgevoerd om te kijken of er archeologische sporen aanwezig zijn op een site.
Proefsleufonderzoeken worden uitgevoerd om te kijken of er archeologische sporen aanwezig zijn op een site.

IGEMO ontzorgt haar gemeentebesturen

Door deze raamovereenkomst wil IGEMO in eerste instantie een actief erfgoedbeleid voeren bij haar eigen projectontwikkelingen. Bijkomend heeft IGEMO de ambitie om die dienstverlening via de IOED uit te breiden naar de gemeentebesturen.

IGEMO zal dan als aankoopcentrale optreden voor de uitvoering van archeologische vooronderzoeken bij vergunningsplichtige bodemingrepen.

Dit wil zeggen dat de deelnemende gemeentebesturen via IGEMO bestellingen kunnen plaatsen voor het uitvoeren van archeologische bureaustudies, landschappelijk en archeologisch booronderzoek en proefsleuven. Daarnaast kunnen gemeentebesturen beroep doen op de IOED voor advisering tijdens het hele archeologietraject: opmaak bestelbon, beoordelen van offertes, opvolging van de uitvoering, enzovoort.

Meer weten?

Neem dan gerust op met Jasmine Cryns, projectmanager bij IGEMO.